Miasteczko / Small Town (in progress)


Cykl “Miasteczko” to próba poszukiwania swojego miejsca w polsko-żydowskiej historii. Pytam się siebie – jak to jest być potomkinią świadków – tych, którzy się przyglądali Zagładzie?

W trakcie akcji Reinhard, czyli w ciągu kilkunastu miesięcy na przełomie lat 1942-43 z polskich miasteczek „zniknęło” prawie 2 miliony Żydów. Co drugi sąsiad.

Staję przed dawnymi żydowskimi domami i próbuję pokazać to, co jeszcze jest namacalne, ale i to, co unosi się nad nami/między nami. Przyglądam się temu, co pozostało, reaguję na to, co wynika z przestrzeni. Nic nie kreuję, niczego nie szukam. Czy to, że kiedyś było tu getto lub dzielnica żydowska jest ważne dla współczesnych mieszkańców? Czy wpływa na ich życie? Jak wpływa na mnie?

Wszystkie zdjęcia do projektu robię w obrębie ulic dawnego getta lub dzielnicy żydowskiej danego miasteczka. Wybór małych miast ma korzenie w mojej osobistej historii – wychowałam się w podobnym, na terenie dawnego getta, ale dopiero niedawno zdałam sobie z tego sprawę.

Projekt w trakcie pracy.

The “Small towns” series is an attempt at searching one’s place in the Polish-Jewish history. I ask myself – what is it like to be a descendant of witnesses – those that looked at the Holocaust?

During Operation Reinhard, that is within several months at the turn of 1942-43, almost 2 million Jews have “disappeared” from little Polish towns. Every second neighbour.

I stand in front of former Jewish houses and I try to show that which is still tangible, but also what floats above us/between us. I look at what is left, I react to what results from the space. I do not create anything, I do not look for anything. Is it important to the modern residents that there used to be a ghetto or a Jewish quarter here? Does it affect their lives? How does it affect mine?

All the photos were taken within the confines of the former ghetto or Jewish quarter of a given little town. The choice of little towns is rooted in my personal history – I grew up in a similar one, on the site of the former ghetto, but only recently have I realized this.

In progress.